จะเกษียณยุคนี้ ต้องเจออะไรบ้าง

เกษียณ 7.1

จากสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่สังคมไทยของเรานั้นเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging  Society) อย่างเต็มตัว กล่าวคือ อัตราการเกิดของประชากรจะน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจำนวนของคนที่ทำงานน้อยลง รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพต่างๆ  ทั้งสินค้าและบริการ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับกำลังซื้อของคนลดลง จึงทำให้คนส่วนใหญ่ ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ความเกษียณในยุคปัจจุบัน ลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

จาก Charting

ช่วงอายุที่มีการกระจุกตัวอยู่มากคือช่วงอายุ 25-54 ปี โดยคิดจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 66.17 ล้านคน  จะคิดเป็น 45.10% เป็นวัยทำงานส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่มักจะเกษียณตอนอายุ 55-60 ปี ซึ่งข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ที่ประมาณการอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยนั้นคือผู้ชายเท่ากับ 73.5 ปี ผู้หญิงเท่ากับ 80.5 ปี แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องเจอในอีก 5-10 ปีข้างหน้านั้น คือ จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จำนวนคนทำงานลดน้อยลง รวมถึงการแบกภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย  

ในสังคมสูงวัย

ของประเทศไทย ผู้สูงอายุกำลังเผชิญความท้าทายที่สำคัญในการสร้างความมั่นคง ทางการเงิน เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีเงินเก็บและรายได้ไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตในวัยหลังเกษียณ นอกจากนี้ การออมระยะยาวยังเป็นความท้าทายสำหรับประชาชนส่วนมากอีกด้วยครับ และประเด็นที่น่ากังวล คือ คนไทยจำนวนมากยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องออมเพื่อวัยเกษียณนั่นเอง  

ในส่วนอัตราการจ้างงานในประเทศไทย

มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 โดยหดตัวเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 0.04 ต่อปี โดยกลุ่มแรงงานที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า วัยแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะทยอยเปลี่ยนผ่านเป็นผู้สูงอายุ อันเป็นสาเหตุให้สัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรผู้พึ่งพิงต่อประชากร (Dependency ratio) ที่สามารถหารายได้ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนแรงงานไทยที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการเกษียณอายุและออกจากกำลังแรงงานก่อนวัยเกษียณ 

บทความนี้จึงขอรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เราต้องเจอกันในยุคปัจจุบัน สำหรับคนที่ต้องการจะเกษียณหรือคนที่พร้อมจะเกษียณไว้ครับ   

  • เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะเริ่มเข้าสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกที  ตามสถิติต่างๆ ซึ่ง ประชากรในประเทศไทยกว่า 85 % ยังแทบจะไม่มีเงินเก็บเพื่อการเกษียณหรือไม่ได้วางแผนที่จะเกษียณอย่างจริงจัง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน จะเป็นไปได้มั้ย ที่เราคนไทยจะต้องเตรียมการรับมือในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งเราจะแบ่งสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องเจอให้ดูครับ

  • สินค้าและบริการแพงขึ้น : วัดจากดัชนีผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าสาธารณูปโภค, พลังงาน โดยเฉพาะ เรื่องการศึกษาและสุขภาพ แต่กำลังซื้อของคนลดลง 

  • จำนวนประชากรที่น้อยลงมากขึ้น กล่าวคือ คนในยุคปัจจุบันเริ่มมีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จำนวนประชากรที่ทำงานน้อยลง ทำให้สัดส่วนของประชากรลดลงอย่างมีนัยยะ 

  • ระบบการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ทำให้อายุของคนไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น  ยิ่งต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้น  เพราะเวลาชีวิตยาวขึ้น

  • คนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน แถมยังมีรูปแบบการเก็บเงินในรูปแบบเงินฝากในสัดส่วนที่มาก 

  • ภาวะที่คนทำงานต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มากขึ้น

บทสรุป

จากสถานการณ์ที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์ที่คนในยุคปัจจุบันต้องเจอกันทั้งสิ้น เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป้าหมายการเกษียณนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากของชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน ผู้คนมักจะมองข้ามในส่วนที่ยังมาไม่ถึงและไปโฟกัสกับปัจจุบันซะมากกว่า ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราต้องอยู่รอดได้จากสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยยังมีอยู่ในระดับจำกัด เราต้องเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อมีการบริหารจัดการและพัฒนาที่ดี เราจะพ้นวิกฤตได้ไม่ยากนักอย่างไม่ต้องกังวลจนเกินไปอีกด้วยนั่นเอง

Source : The Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_61.pdf National Statistical Office of Thailand http://popcensus.nso.go.th/quick_stat1.php?rg=1 and Central Intelligence Agency, the United States of America https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html https://www.boi.go.th/index.php?page=demographic สำนักงานสถิติแห่งชาติ CIA World Fact Book กระทรวงแรงงาน บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ https://www.dop.go.th/th/know/15/926 https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/AgePeriodCohort.pdf

Share On :

Scroll to Top