FAQ

Lief capital Asset Management

Lief Secular Fund

คำถามเกี่ยวกับกองทุน Lief Secular Fund

กองทุน Lief Secular Fund เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตในระยะกลางยาว ตามเป้าหมาย โดยมีมืออาชีพด้านการลงทุนจัดการให้ ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบ One Stop Service

 

โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่หวือหวา แต่ขอทยอยเติบโตผ่านการจัดพอร์ตกระจายการลงทุน และปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากวงเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจะอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ทางฝ่ายจัดการลงทุนจะทำการ Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินด้วยเครื่องมืออนุพันธ์ตามดุลยพินิจ โดยเฉลี่ยมากกว่า 75% ของวงเงินลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนจากค่าเงิน

5.1 ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน ที่อัตรา 1.00% ของมูลค่าเงินลงทุนตั้งต้น / เพิ่มทุน

5.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ที่อัตรา 1.25-1.75% ต่อปี คำนวณบนมูลค่าทรัพย์สิน รายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนทุกสิ้นเดือน

5.3 ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน อยู่ที่ 0.03% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน

สามารถไถ่ถอนบางส่วนหรือยกเลิก เพื่อปิดกองทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง มีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

ท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท โดยสามารถเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงโอนเงินเข้าสู่บัญชีลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อลูกค้า ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ท่านได้รับแจ้งในอีเมลเปิดบัญชีสำเร็จ

 

และนำส่งหลักฐานมายัง support@liefcapital.com

*ชื่อผู้โอน/บัญชีต้นทาง ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีกองทุนเท่านั้น*

ท่านสามารถถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อมายังบริษัท เพื่อรับเอกสารการลดทุนและลงนามส่งมายังบริษัท เพื่อดำเนินการลดเงินลงทุนให้ท่าน โดยมีระยะเวลาคืนเงินกลับสู่บัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 15 วันทำการ 

กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ถูกกำหนดให้ทางบริษัทต้องจัดหาผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า แยกออกจากส่วนเงินของบริษัทอย่างขัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า เงินลงทุนยังดำรงอยู่ และถูกบริหารจัดการในกรอบนโยบายที่ได้ทำสัญญากองทุนส่วนบุคคลไว้ โดยปัจจุบันทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด เลือกใช้บริการของทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

กองทุน Lief Secular Fund เริ่มต้นลงทุนที่ 3,000,000 บาท และท่านสามารถเพิ่มทุนได้ขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท 

ท่านสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่าน Lief mobile application โดยมีระยะเวลาในการเปิดบัญชีประมาณ 1-3 วันทำการ ขั้นตอนการเปิดบัญชี ได้ที่นี่

 1. Lief Secular Fund เน้นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงตัวเลขผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เน้นที่ความสม่ำเสมอ ผ่านการบริหารความเสี่ยง และลดความผันผวนระหว่างทาง

 

2. เน้นการวิเคราะห์จัดพอร์ต เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ศักยภาพการเติบโต แนวโน้มในอนาคตมากกว่า การจัดสัดส่วนด้วยข้อมูลเชิงสถิติ หรือโมเมนตัมจากราคาตลาด ที่เราใช้เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เราเชื่อว่าการเติบโตของเงินลงทุนต้องเกิดจากเรื่องราว โอกาสลงทุนที่ทยอยจะเกิดขึ้นในอนาคต มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว

 

3. กองทุน Lief Secular มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปรับพอร์ตสูง ทั้งในแง่ของเครื่องมือ (ETF) และสัดส่วนการลงทุน (Portfolio Model) ที่สามารถปรับให้สะท้อนสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ +/- สูงสุดถึง 15% ในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์

กลยุทธ์เน้นซื้อและถือ ไม่ปรับพอร์ตบ่อยครั้ง โดยฝ่ายจัดการลงทุนจะทบทวนสัดส่วน

(1) เพื่อทำการ Rebalance รายไตรมาส เฉพาะสัดส่วนที่ ขาด/เกิน (ถ้ามี) 

(2) หากมุมมอง แนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีโอกาสเกิดความเสี่ยง และผันผวนในตลาด หรือหากมีโอกาสลงทุนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการปรับสัดส่วนให้โดยอัตโนมัติ

มีโอกาสขาดทุนได้ เนื่องจาก Lief Secular Fund มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 50 - 80% ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของโมเดลการลงทุนที่ลูกค้าเลือก

บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพวางแผนการเงิน และการจัดการกองทุนกว่า 20 ปี บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 26.26 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการเงินลงทุนด้วยกองทุนส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

 

บลจ. ลีฟแคปปิตอล ได้รับใบอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/companyprofile/Intermediaries/0000032633

การลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล มีลักษณะของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนการที่นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ เอง โดยบริษัทจัดการ มีหน้าในการบริหาร (เช่น ส่งคำสั่งซื้อขาย) เพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในส่วนของภาระทางภาษี ก็ตกเป็นของลูกค้า นักลงทุนเช่นเดียวกัน โดยสามารถสอบถามหรือหารือกับที่ปรึษาด้านภาษีอีกครั้ง ก่อนดำเนินการ

บริษัทจะนำส่งรายงานการลงทุนประจำเดือนให้ท่านภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ด้วยช่องทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  : www.liefcapital.com

สอบถามข้อมูลการให้บริการ ตอบข้อสงสัย และช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

    • Tel. 02-439-5288, 02-439-5282 

    • Email support@liefcapital.com​

    • Line Official @liefcapital หรือ https://lin.ee/9kuD10A

Open Account

คำถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการยืนยันตัวตน

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้า

 

ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

 

หากเปรียบเทียบวิธีการของ NDID Ecosystem กับวิธีการในปัจจุบันที่ใช้เอกสารสำเนาในการสมัครบริการต่างๆจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อได้ใช้บริการและศึกษาข้อมูลครบถ้วนจะพบว่าการใช้บริการ NDID นั้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วย 

ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง

 

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

 

ลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

 

หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID

Scroll to Top