LIEF INVESTMENT LAB

Lief capital Asset Management

Lief index คืออะไร

Lief index คือดัชนีที่พยากรณ์ตัวเลขดัชนี S&P500 ในอีก 1 เดือนข้างหน้าว่ามีแนวโน้มจะมีค่าเท่าไร

 

*กราฟนี้คาดการณ์ว่า

 

มีหลักการ วิธีการคำนวณอย่างไร

หลักการในการคำนวณมาจากการนำตัวแปรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500 มาเข้าโมเดลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรและดัชนี S&P500 ว่ามีความเกี่ยวข้องกันกี่มากน้อยและคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 เดือนข้างหน้า

 

ที่ผ่านมา Lief index คาดการณ์แม่นยำขนาดไหน

ณ ปัจจุบัน Lief Index มีระดับความแม่นยำโดยประมาณที่ 93.00% จากการทดสอบย้อนหลัง 5 ปี โดยตัวเลขความแม่นยำจากการทดสอบไม่ได้บ่งบอกถึงความแม่นยำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

การมีส่วนร่วมของ AI, Machine Learning

เนื่องจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีจำนวนมหาศาลและยากที่มนุษย์จะสามารถทำการทดลองได้อย่างรอบด้านมากเท่ากับ AI ในระยะเวลาที่เท่ากัน ฉนั้นจึงมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เข้ามาช่วยในการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสมมติฐานที่แตกต่างกันเพื่อหาสมมติฐานที่สามารถทำนายผลคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุดได้ในระยะเวลาอันสั้นและได้ประสิทธิภาพมากสูงที่สุด

 

ประโยชน์ในการนำไปใช้กับการลงทุน

ด้วยการคาดการณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำส่งผลให้นักลงทุนสามารถนำ Lief Index ไปประกอบการตัดสินใจด้านจังหวะในการเข้าลงทุนหรือลดเงินลงทุนได้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการจับจังหวะตลาดหรือคาดการณ์ทิศทางของดัชนี S&P500

 

สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง

  • สามารถคาดการณ์แนวโน้มของดัชนี S&P500 ได้ในสภาวะการลงทุนที่ปกติ

  • ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรที่นำไปใส่ในโมเดลส่วนใหญ่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน

  • ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้อย่างแม่นยำในสภาวะการลงทุนที่ผิดปกติ เช่น ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครน , การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น 

พัฒนาการล่าสุด

  • มีการทยอยทดสอบ และ เพิ่ม-ลดตัวแปรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี S&P500

 

Coming soon...

Our Research

บทความเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lief Capital Investment Lab

การพยากรณ์ดัชนี S&P500 โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (ตอนที่ 1)

การพยากรณ์ดัชนี S&P500 โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (ตอนที่ 2)

Scroll to Top