LIEF SELECTIVE FUND

Lief capital Asset Management

“No man is better than a machine, and No machine is better than a man with a machine.”

Lief Selective Fund (Local) เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการหาการลงทุนในหุ้นหุ้นระยะกลางถึงยาว ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของธุรกิจที่มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในตลาด และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai

 

โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเเลือกหุ้นที่มีศักยภาพทั้งหมด 25 ตัว สำหรับ Balance model และ 10 ตัวสำหรับ Growth model

 

เมื่อเลือกหุ้นแล้วจะใช้วิธีการลงทุนแบบกระจายตัวในสัดส่วนเท่ากัน (Equal weighting) และลงทุนเต็มจำนวน (Fully invest) ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กองทุนไปลงทุน และคอยประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ชัดเจน

 

กองทุนส่วนบุคคล ที่รู้จักกในชื่อ Private Fund คือรูปแบบการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (Licensed Fund Manager) คอยบริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถมอบหมายการตัดสนิใจ หรือกำหนดกรอบการลงทุนให้กับกองทุนนำไปบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้กองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล

เราเลือกให้บริการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์ของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง เริ่มจากเป้าหมายการเงินที่ลูกค้าต้องการบรรลุ (Goal Based Investment) พูดคุย ปรึกษากับนักวางแผนการเงินของเรา เพื่อค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม กับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่รับได้ คำนึงถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าอย่างครบถ้วน จากนั้นฝ่ายจัดการลงทุนของเรา จะวิเคราะห์สภาวะการลงทุน จัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์และค้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนอย่างต่อเนื่อง พาคุณไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวล

ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการดำเนินการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai

ใช้การคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ประกาศออกมารายไตรมาสเป็นหลัก

หลังจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษาบริษัททั้งจากมุมมองใน

คัดกรองด้วยเครื่องมือ และตัดสินใจด้วยผู้จัดการกองทุน

ROE  /  ROA  /  PE   /  PB   /  Net Profit Margin   /  etc.

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening)

ลักษณะธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน  /  ข้อมูลเชิงลึกของบริษัริท  /  ผู้บริหาร  /  อุตสาหกรรม  /  โอกาสเติบโตในอนาคต  /  ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Screening)

อัตราการจ่าย ดอกเบี้ย และเงินปันผล  /  ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน  /  ความผันผันผวนเชิงสถิติ  / มูลมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้ย้อนหลัง

กระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน (Fully invest + Equal weighing)

กระจายเงินลงทุนเต็มสัดส่วนโดยสำรองค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3% ของเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจุกตัว ( Concentration Risk )

ติดตามสภาวะการลงทุน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (Risk Monitoring

ความเสี่ยงสภาวะตลาด  / ความเสี่ยงรายหลักทรัพย์ / เกณฑ์การ Cutloss  /  ความเสี่ยงของเหตุการณ์ เช่น การควบรวมกิจการ 

/  การใช้สิทธิ์ Corporate Action ของบริษัท

Who's this fund suitable for?

กองทุนนี้เหมาะสำหรับใคร

Balance Model

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

ต้องการลงทุนในหุ้นไทยเต็มจำนวนตลอดเวลา แต่มีการกระจายอย่างพอเหมาะและมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง​

Growth Model

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก

รับความผันผวนจากการกระจุกตัวได้ ต้องการลงทุนหุ้นรายตัวโดยผ่านการคัดเลือกปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว มีกระปรับพอร์ตรายไตรมาส

มีโอกาสขาดทุนได้ / ไม่มีกลไกคุ้มครองเงินต้น / ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

Let's talk about life

กรอกข้อมูลหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในกลยุทธ์ของเรา โดยเราจะรีบติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วที่สุด

Scroll to Top