PRIVACY POLICY

Lief capital Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ใน
ข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ
ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า คู่สัญญา และลูกค้านิติบุคคลของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า
“ลูกค้า”

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งระบุถึงตัวคุณหรือทำให้สามารถระบุตัวคุณได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง เช่น ผ่านทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี ผ่านทางที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงิน พนักงานขาย ฝ่ายการตลาด เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มออนไลน์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากเรา

 

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน รายได้ ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

 

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

 

(ค) ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์ รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

 

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีผลิตภัณฑ์ วงเงินบัญชี ยอดเงินคงเหลือ ชื่อและจำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน กำไร/ขาดทุน ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชำระราคา ส่งมอบหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณ ประวัติการผิดนัดชำระราคา ส่งมอบหลักทรัพย์และการวางหลักประกันเพิ่ม

 

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

 

(ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม วัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ข้อมูล FATCA

 

(ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

 

ลูกค้านิติบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 

(ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่คุณทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ของคุณ

 

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล (email address) และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

 

(ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อของคุณกับเรา และ

(ง) ข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา

 

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่

 

(ก) ข้อมูลชีวภาพ (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ)

(ข) ข้อมูลสุขภาพเท่าที่จำเป็น

(ค) ประวัติอาชญากรรม และ

(ง) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา)

 

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมเราอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ

(ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท กลุ่มของบริษัท และบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 

(ข) การเปิดเผยข้อมูลของคุณให้บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา และบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้คุณทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม

 

(ค) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

      (1) ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า หรือลายนิ้วมือ เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ที่สมัครใช้บริการ   และทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

 

      (2) ศาสนาเพื่อการอำนวยความสะดวกในการให้บริการลงทุนตามหลักศาสนา

 

      (3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว เช่น เชื้อชาติและศาสนา เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

 

(ง) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

 

ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอน

 


2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ

(1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ

(2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ
(5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

 

เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 

(ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเข้าทำสัญญากับเรา

 

(ข) การประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การดำรงบัญชี และการดำเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดำเนินการและการปิดบัญชีของคุณ

 

(ค) การติดต่อและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณในการให้บริการของเรา เช่น การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การวางแผนและให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

     

(ง) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินหรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงการยื่นภาษี หรือการขอยกเว้นภาษี

 

(จ) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกการลงทุนให้แก่คุณเป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้

 

(ฉ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และการบริหารจัดการบัญชีที่คุณมีอยู่กับเรา

 

(ช) การป้องกันลูกค้าจากข้อจำกัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)

 

(ซ) การดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณ

 

(ฌ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

(ญ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

 

(ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร

 

(ฏ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

(ฐ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ

 

(ฑ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก

 

(ฒ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว

 

(ณ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

 

(ด) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของเรา(รวมถึงการใช้ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายขึ้นในกิจกรรมของเราซึ่งอาจรวมถึงคุณด้วย)

 

(ต) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงิน
ใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเรา

 

(ถ) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรือเรา

 

(ท) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน

 
(ธ) การบริหารจัดการในการเข้าสู่พื้นที่ และ/หรือ ระบบที่สามารถใช้ได้ ของเรา รวมถึงการใช้รูปถ่ายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

(น) การติดต่อกับญาติที่ใกล้ชิดและการดูแลรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการตาย ป่วย หรือบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดขึ้นในสถานที่ของเราหรือพื้นที่กิจกรรมของเรา (รวมถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของญาติใกล้ชิดและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

(บ) การดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย (รวมถึงกระบวนพิจารณาทางกฎหมายที่คาดหมายได้) และ

(ป) การก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือแก้ต่างสิทธิทางกฎหมาย

 

ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเข้าทำสัญญากับคุณ เราอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) ถ้าเราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ

 

ลูกค้านิติบุคคล

(ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ

(ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด)  การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับคุณหรือลูกค้า

(ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ

(ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน

(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดำเนินงานของคุณหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใดๆ ที่เราได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง

(ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของเรา การกำหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง

(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้

(ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล

(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ กิจกรรมต่างๆ  การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ

(ฐ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

 

 

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 

3.1 กลุ่มบริษัทของเรา

 

เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเรา หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

 

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของเรา หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดำเนินงาน

 

ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย

 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

 

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

 

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

 

เราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

3.7 บุคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ลูกค้านิติบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจ้าง ในบางสถานการณ์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

 

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

 

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

 

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของคุณในการใช้งานคุณลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

 

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์

 

โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ และเราจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในกรณีที่จำเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของคุณก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ถ้าเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในกรณีที่จำเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าเราสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม

 

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คุณควรมั่นใจว่าคุณมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 

7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ

 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

 

(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้

 

(ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

 

(จ) การจำกัด: คุณอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

 

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

 

(ช) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ

 

(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

โดยเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอการใช้สิทธิของคุณได้ในบางกรณี หากการใช้สิทธิของคุณถูกจำกัดด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือการใช้สิทธิของคุณอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากเรามีความจำเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

9. รายละเอียดการติดต่อเรา

 

หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

 

(ก) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4A08, 4C10 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-439-5288

 

(ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

E-mail: compliance@liefcapital.com

เว็บไซต์ของเรา liefcapital.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า liefcapital.com

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ liefcapital.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ liefcapital.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ liefcapital.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

liefcapital.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา

 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด

 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์

 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลของผู้ร่วมถามตอบในชุมชนออนไลน์ และ เพื่อใช้รักษาบรรยากาศการใช้งานของระบบเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ liefcapital.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ liefcapital.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์

 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • วันเดือนปีเกิด ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ liefcapital.com

เว็บไซต์ liefcapital.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ liefcapital.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ liefcapital.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics

 • Facebook Pixel/Conversion API

 • Google Tag Manager

 • Google Maps Embedded

 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ liefcapital.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ liefcapital.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ liefcapital.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ liefcapital.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

 

ท่านจะติดต่อ liefcapital.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย Lief Capital Asset Management บลจ. เพื่อการเกษียณอย่างสบายใจ (liefcapital.com)

Scroll to Top