WORK WITH US

Lief capital Asset Management

รายละเอียดงาน

 1. ดำเนินการผลิตสื่อทั้งภาพและวีดีโอ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้เกิดความน่าสนใจตรงวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ดูแลงานด้าน Video Content กำกับและควบคุมการถ่ายทำ รวมถึงตัดต่อภาพ ตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อนำมาใช้โปรโมทในช่องทางต่างๆ 
 3. คิด Content และเขียน Story Board นำเสนอไอเดียและสร้างสรรค์ชิ้นงานผลงานใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 4. ร่วมวางแผนงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิตสื่อวีดีโอ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 5. ติดตาม อัปเดตเทรนด์ต่างๆ เพื่อให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ รวมถึงหาไอเดียหรือแนวทางในการสร้างสรรค์ Content ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่เสมอ 
 6. ดำเนินการถ่ายทอดเรื่องราว แนวคิด และครีเอทีฟไอเดียผ่านการเล่าเรื่องได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการโฆษณา 
 7. ปฏิบัติงานถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
 8. สรุปปัญหา สาเหตุที่พบและร่วมหาแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวทางพัฒนาแผนงานต่อไป 
 9. ถ่ายทำ ทำไลฟ์สด กำกับทีมงาน 
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์,ศิลปกรรม,Mutimedia หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ใช้โปรแกรม Premiere Pro, Illustrator, Photoshop และ After Effects ได้เป็นอย่างดี
 3. หากมีประสบการณ์ทางด้านสายการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีม กระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและแสดงมุมมองของตนเอง
 6. มีทักษะการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูงและประสานงานได้ดี
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
 8. ** ขอให้ส่ง Portfolio และผลงานแนบพร้อม CV
 9. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุน ให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้ โดยใช้เครื่องมือช่วยประมวลผลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อให้เงินลงทุนสามารถเติบโตถึงเป้าหมายของลูกค้าได้ในระยะยาว
 2. ควบคุมอัตราความเสี่ยงของบัญชีลูกค้า
 3. วางแผนงาน ติดตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 4. วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
 5. ออกแบบและจัดทำแผนงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการวางแผนการ ทบทวนและดำเนินการระบบบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM) ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 7. จัดกิจกรรม สื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เป็นผู้นำในการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน
 8. การดำเนินงานและส่งเสริมงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาปริญญาโท / ปริญญาตรี สาขาบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงินมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
 3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงกลยุทธ์
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย จบงานด้วยตนเอง
 6. สามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ไม่รอคนสอน
 7. ต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เน้นการเติบโต การเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่ง
 8. มีความคิดริเริ่ม สามารถออกความเห็น ประเมิน วิเคราะห์ นำเสนอได้
 9. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบตัวเองได้
 10. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
 11. สามารถใช้โปรแกรม R , SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดการ IT Infrastructure เช่น OS, Windows, Storage and Backup system, Network, Security, Firewall, VPN, Internet
 2. ดูแลเครื่องแม่ข่าย server ต่างๆ Domain Controller Server: Windows Server (ADDS), Database Server, File Server, Application Server
 3. จัดการ troubleshoot VLANs, LAN and WAN network infrastructure
 4. จัดการ hardware, software และอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ IT อย่างมีประสิทธิภาพ (IT Equipment Maintenance)
 5. วิเคราะห์หาทางปิดความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้ระบบต่างๆ โดยคำนึงถึงความราบรื่นของธุรกิจเป็นสำคัญ (Engage business direction)
 6. บำรุงรักษา และพัฒนา ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย (security) ของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้ระบบมีความเสถียร และมีแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 7. บริหารและจัดการ backup and recovery policies ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
 8. ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ ปรึกษากับ user ภายในองค์กรที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่ใกล้เคียง
 2. มีทักษะความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์, Network เป็นอย่างดี
 3. สามารถใช้งานระบบฏิบัติการทั้ง Linux และ Windows
 4. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 7. สามารถสนับสนุน, แก้ไขปัญหา user จากการใช้งานได้อย่างทันท่วงที (issue management)
 8. มี Growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และกล้ายอมรับข้อผิดพลาด
 9. หากเคยทำงานประเภทธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. หากมีความรู้เรื่อง PDPA มาด้วยจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานส่วนหน้าบ้าน (Front Office) เป็นหลัก รับรอง ประสานงาน นำเสนอ Product/ Service แก่ลูกค้านักลงทุนที่สนใจใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล
 2. พัฒนาทักษะ ศึกษาข้อมูลกองทุน แนวทางการบริหาร กลยุทธ์การตลาดเพื่อนำเสนอและตอบคำถามกลุ่มลูกค้า
 3. เน้นเข้าใจความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. เป้าหมายความสำเร็จ คือ การขยายเงินลงทุนจากกลุ่มลูกค้าความมั่งคั่งสูง รายบุคคล/ครอบครัว
 5. สามารถร่วมออกแบบกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อประสิทธิภาพของงานที่สูงขึ้น
 6. ประสานงาน ทำเอกสาร ติดต่อ นัดหมาย นำเสนอ ปรับปรุง พัฒนา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การลงทุน และสาขาอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา
 2. มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่จำกัดเพศ
 3. มีจริยธรรมในการให้บริการ สามารถรักษาความลับ และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า
 4. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการนำเสนอ การประสานงาน รักงานบริการ และมีความสนใจในการลงทุนในตลาดทุน
 5. ชอบพบปะผู้คน ชวนคุย ทำความคุ้นเคยกับคนที่เพิ่งรู้จักกันได้ดี
 6. มีความละเอียด ตรวจทานตัวเองได้ (งานเอกสารลูกค้า, เอกสารนำเสนอบริการ)
 7. หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีตลาด มีกลุ่มลูกค้าหรือมีแนวทางการขยายฐานลูกค้า ติดตัวมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจที่จะเริ่มต้นในสายธุรกิจนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเมิน ทำความเข้าใจความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 2. นำเสนอสินค้า บริการ ดูแลสนับสนุน กลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของบริษัท
 3. วางแผน ออกแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด ทั้ง B2C และ B2F ร่วมกับทีมงานและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มโอกาส / ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 4. ดำเนินกลยุทธ์ วัดผล ปรับปรุง (Build Meausure Learn) เพื่อพัฒนาแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
 5. ทำงานร่วม /สนับสนุน ฝ่าย Digital Marketing พัฒนากลยุทธ์การตลาด Online และ Social Media
 6. ทำงานร่วมกับผู้แนะนำการลงทุน / นักวางแผนการเงินอิสระ อบรม พัฒนาศักยภาพ ร่วมนำเสนอ ออกแบบแคมเปญและโครงการที่ช่วยให้เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ
 7. สนับสนุนในกิจกรรมด้านการตลาดอื่น ๆ ให้ทีมงานและบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 8. ทำงานโดยตรงกับ CEO/ผู้บริหารสายงาน มีทีมสนับสนุน วัดผลด้วยเป้าทีม ไม่โดดเดี่ยว

คุณสมบัติ

 1. มีพื้นฐาน ประสบการณ์ ด้านการตลาด การลงทุน หรือการแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า (ด้านกองทุนส่วนบุคคล หรือลูกค้ากลุ่ม High Net Worth จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีความเข้าใจ กลยุทธ์การตลาดในยุคปัจจุบัน
 3. มีความคิดริเริ่ม กล้าลองผิด ลองถูก เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้
 4. ชอบศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่เสมอ
 5. มี IC License
 6. หากมีความสนใจ (Passion) ด้านการวางแผนเกษียณ การบริหารเงินระยะยาวเพื่อเป้าหมาย หรือมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าลักษณะกล่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการงานและดูแลทีมได้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
 8. หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดเงิน
 2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) นัดหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ นำเสนอความคิดเห็น และจดบันทึก
 3. ร่วมตัดสินใจในการสร้างและปรับสัดส่วนโมเดลการลงทุน แสดงความคิดเห็นด้านการลงทุนเพื่อโหวตแนวทางการลงทุนของกลยุทธ์การลงทุนต่าง ๆ
 4. ขออนุมัติและดำเนินการลงทุนให้กับลูกค้า จัดทำคำสั่ง ซื้อ-ขาย  และจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า
 5. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลการลงทุน
 6. จัดทำรายงานสรุปสภาวะการลงทุนรายเดือนเพื่อส่งให้กับลูกค้า
 7. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์,สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง มีความสนใจและต้องการเติบโตในสายงานนี้จริงๆ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน กองทุน
 4. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และบริหารจัดการงานได้ดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 6. มีทักษะการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูงและประสานงานได้ดี
 7. มี CFA, CISA., Fund Manager’s license จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงาน (Proposal) เพื่อเสนอทีม
 2. วางแผน Campaign's Operation Planning (Routing, R&R, KPI) ให้ตรงวัตถุประสงค์
 3. จัดทำ Cost Estimation และควบคุม Cost ของการจัดกิจกรรม
 4. ประสานงานกับทีมภายในบริษัท เช่น Creative, Graphic Designer เป็นต้น
 5. ประสานงานกับ Supplier และจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
 6. ดูแลความเรียบร้อยหน้างานในวันติดตั้งและวันจัดกิจกรรม
 7. แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ และวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
 8. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม (Evaluation Report) 
 9. ประสานกับแผนกบัญชี ในการทำเรื่องเบิกจ่ายของแต่ละ Project เช่น เบิกเงินทดรองจ่าย (Advance) และรวบรวมเอกสารเพื่อเคลียร์เงินทดรองจ่าย, การออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 10. สำรวจตลาดและคู่แข่งทางการตลาดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงาน
 11. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์ โฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การคิด Concept งาน Event & Roadshow ใน Agency หรือ Organizer มาอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบงาน Event & Roadshow ได้อย่างน่าสนใจ
 4. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถสร้างสัมพันธ์กับสื่อ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันและเวลาปฎิบัติงาน

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

723 อาคารศุภาคาร ชั้น3 ห้องเลขที่ 3C.07-09 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

BTS ตากสิน ข้ามเรือ เดินต่อประมาณ 500 เมตร หรือ BTS กรุงธนบุรี ต่อพี่วิน 20 บาท 

( มีที่จอดรถให้สำหรับคนที่ต้องการขับรถมาทำงาน )

 

ส่ง RESUME มาที่ : hr@liefcapital.com หรือ โทรศัพท์ : 02-0966554 ต่อ 206

Scroll to Top