SOLUTION

Lief capital Asset Management

กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร ?

เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ใครได้บ้าง

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายกองทุนของ บลจ. ลีฟแคปปิตอล

การลงทุนเพื่อการเกษียณสุขด้วยกลยุทธ์ 3 ตะกร้า

ลงทุนเพื่อเกษียณตามเป้าหมาย

การเกษียณไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทำได้ถ้าคุณเริ่มลงมือ

Scroll to Top